• وزیر می‌توانــد هوادار باشــد یا نــه؟

    وزیر می‌توانــد هوادار باشــد یا نــه؟

    «مدت‌هاست در این کشور «معنا و مفهوم حرف یا این که چه کسی و چرا گفته» مهم نیست، مهم این است که آیا در راستای منافع و علایق من هست یا نه؟ اگر بود «کلام گهربار است و باید قاب گرفت» اگر نبود «مزخرف گفته» به همین سادگی! همه چیز را منافع تعیین می‌کند. از

زیرنویس